Strona G³ówna    Dostźp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedzia³ek, 04.07.2022

Liczba wejœę na stronź: 24837
Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do rozdysponowania

Wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do rozdysponowania - 2018


 


UWAGA!
Zmiana w sposobie publikacji wykazów >>> PRZEJD do obwieszczeń zamieszczanych od 1 paŸdziernika 2018 r.


Metryczka
Podmiot udostźpniaj¹cy: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzy³: Dyrektor WGN
Data wytworzenia: 01-12-2016
Kto opublikowa³: Joanna Bach
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikowa³: Pawe³ Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2018 09:58:22

bip.gov.pl U R Z „ D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona G³ówna |  Dostźp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt