Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 16460636
Data (2021-08-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27207
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 412/2021Informuję, że Pani Ewa Szulc i Pan Marek Szulc dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krokusowej 10 w Toruniu (dz. nr 598 obręb 32) 04.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 411/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Dariusza Olkiewicza, z dnia 19 lipca 2021 r., dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Podgórnej 22 w Toruniu (działka nr 58 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 04.08.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 227/2021Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu. 04.08.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Kościuszki / Wojska Polskiego w Toruniu (działka nr 116 i części dz. nr 85, 86/15, 197, 158/9, 113, 112, 158/8, 114/1, 114/3, 111, 110, obręb 11). 04.08.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska / Myśliwska w Toruniu (część dz. nr 757/11, obręb 31). 04.08.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740228/2021Informacja prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku administracyjno – magazynowego T1– IV etap przy ul. Targowej 16B w Toruniu” (dz. nr 252/1, 252/2, 252/3 z obrębu 56). 03.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 410/2021Informuję, że w dniu 30 lipca 2021 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dn 100 i 150 długości 545,65 m w ul. Cztery Pory Roku i Zimowej w Toruniu na działkach nr 396/2, 396/3, 400, 432 i 503 z obrębu 66 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 03.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 409/2021Informuję, że firma REMIKOP z siedzibą przy ul. Chrobrego 135-137 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN-15 kV wraz z abonencką kontenerową stacją transformatorową dla zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Równinnej 39B w Toruniu (dz. nr 136/3 obręb 40) 03.08.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 375/2021Informacja PMT o wydanej decyzji o zmianie decyzji z dnia 4 lutego 2021 r. znak: WAiB.6740.12.867.19.2020 IBJ o pozwoleniu na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Strobanda 3A, 3B w Toruniu, na terenie działki nr 129/2 z obrębu 30 03.08.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 226/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Olsztyńskiej 130 w Toruniu. 03.08.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.67.2021.EB 03.08.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 66/2021Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.12.2019.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.08.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Łódzka 63, Okólna 123). 03.08.2021
Petycje 61/2021Petycja do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wstrzymania odstrzału dzików na terenie Torunia. 03.08.2021
Treść decyzji podlegających publikacji 15/2021Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: przebudowa budynku administracyjno-magazynowego T1 – IV etap przy ulicy Targowej 16b w Toruniu (dz. nr 252/1, 252/2 i 252/3 z obrębu 56). 03.08.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 408/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki UNIBAX Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mariusza Kulwickiego, z dnia 16 lipca 2021 r., dot. budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego do urządzeń technologicznych przy ul. Wapiennej 6/8 w Toruniu (działka nr 29/6 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 02.08.2021
Zarządzenie PMT 173/2021zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu 02.08.2021
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 126/2021Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10. do 31.12.2021 roku; rodzaj zadania: promocja sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskich dyscyplinach zespołowych: koszykówka mężczyzn i kobiet, hokej na lodzie mężczyzn, hokej na trawie mężczyzn, piłka nożna mężczyzn. 02.08.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 65/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.233.2020.ANP 02.08.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A