Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020

Liczba wejść na stronę: 13795931
Data (2020-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 25126
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30) – etap I (budynki 1, 2, 3, 4) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) – etap II (budynki 5, 6, 7, 8, 9) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 215/2020Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marii Smyk z dnia 24 września 2020 r. (wpływ do organu 25 września 2020 r.), dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wyrzyska 16 w Toruniu (działka nr 368 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 368 – obręb 70 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na terenie położonym przy ul. Poniatowskiego w Toruniu (części działek nr 188/1, 220 obręb 18) 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6220.4/2020Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 - obręb 54)" 23.10.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 176740.15.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Dwernickiego w Toruniu”– dz. nr 567/1 Tp, 600, 601, 611/1 Tp w obrębie 66 oraz dz. nr 877, 881/3 Tp, 882/1 Tp, 883, 884/1 Tp, 886, 887, 893, 896, 909/1 Tp w obrębie 67 (Tp numer działki po projektowanym podziale). Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 612 w obr. 66 oraz dz. nr 926, 874 w obr. 67 (ulica Lipnowska). 23.10.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 23. sesji (22.10.2020 r.). 23.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.40/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1034 A, Toruń, ul. Wyszyńskiego 19. 22.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 214/2020Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Trawińskiego DIVITA Zarządzanie Nieruchomościami dokonała zgłoszenia wykonania remontu kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zbożowej 41 - 45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 128/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 22.10.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 127/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.10.2020
Rejestry, ewidencje, archiwaEwidencja stowarzyszeń zwykłych. 22.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.34/2020Instalacja radiokomunikacyjna -(46014N!) ATRA (GTO_TORUN_CHROBREGO117) 21.10.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.39/2020Stacja bazowa BT42608 TORUŃ KOŚCIUSZKI. 21.10.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 526/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań mających na celu uzyskanie informacji o rynku potencjalnych dostawców usługi w branży obejmującej przedmiot zamówienia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Miasta Toruń (GMT) w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110 t.j.) wraz z usługą kompleksowej obsługi procedury od ustalenia właściciela pojazdu, przez wydawanie pojazdów właścicielom po postępowanie z pojazdem w przypadku jego nieodebrania przez właściciela oraz windykacji należności na rzecz GMT. 21.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2020Informuję, że Pan Piotr Marczak dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Jęczmiennej 8 (dz. nr 182 obr. 17) 21.10.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 104/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.10.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu Znak: WGN.7125.1.30.2020.KŁ i inne 21.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A