Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304359
Data (2022-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 246/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Andrzeja Drzewoszewskiego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 56/9 w Toruniu (dz. nr 106, obręb 8) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 245/2022Informuję, że Pani Lidia Maciejewska dokonała zgłoszenia wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 414 obręb 74 ul. Brązowa 60 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 244/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową przepompownią ścieków dla budynku przy ul. Wola Zamkowa 1 w Toruniu (dz. nr 74, 42, obręb 17) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 01.07.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 80/2022W dniu 24 czerwca 2022 r. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński złożył ofertę na realizację projektu pn.: „DZIEŁO ROKU - ANNALE 2021/2022 - FINISAŻ” w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 01.07.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 79/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 4 - Czerniewice oraz Okręgu nr 10 - Wrzosy, a także zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla punktów sprzedaży usytuowanych na terenie: Okręgu nr 4 - Czerniewice oraz Okręgu nr 10 - Wrzosy. 01.07.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 243/2022Informuję, że Pan Andrzej Drzewoszewski dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 56/9 w Toruniu (dz. nr 106, obręb 8) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 30.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 242/2022Informuję, że Pan Tadeusz Piecyszyn dokonał zgłoszenia przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Stefana Jaracza 8/2 w Toruniu (dz. nr 153, obręb 36) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 30.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 48/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.38.2016.IW - ul. Projektowana CLXV) 30.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.6220.2021.4/2022obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa 63 / Sinorackiej 11-13 w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71) 30.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 241/2022Informuję, że Pan Dariusz Koperski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 160 w Toruniu (dz. nr 935, 937/4, 937/5, 937/6 obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 240/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Piotrowicz dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Studziennej 13/9 w Toruniu (dz. nr 370/2, obręb 55) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 239/2022Informuję, że Pani Maria Rabażyńska dokonała zgłoszenia wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 28 w Toruniu (dz. nr 264, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 238/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Krzemińskiego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku handlowego przy ul. Heleny Piskorskiej 19 w Toruniu (dz. nr 64/20, obręb 52) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 237/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Agnieszkę Ottka dokonała zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej zasilające osiedle mieszkaniowe obszar Abisynii – etap II przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 35/21, 35/13 – obręb 42, dz. nr 144/17, 144/54, obręb 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 29.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 236/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych poprzez przy ul. Watzenrodego 29-31 w Toruniu (dz. nr 132/3, 170 – obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 29.06.2022
Zarządzenie PMT 220/2022zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 29.06.2022
Zarządzenie PMT 219/2022zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 29.06.2022
Zarządzenie PMT 218/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2022 r. 29.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A