Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 06.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21335869
Data (2022-07-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 289
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 37/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację dwóch urządzeń wodnych, znak: GD.ZUZ.5.4210.202.2022.ACS 24.06.2022
Inne dokumenty 36/2022Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków reliktu średniowiecznych murów obronnych Nowego Miasta Torunia 17.06.2022
Inne dokumenty 35/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z istniejącej studni głębinowej, znak GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 34/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z czterostanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Pigwowej 3 w Toruniu, znak GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 33/2022Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji udzielającej spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód "Mała Nieszawka" poprzez wykonanie dwóch studni zastępczych- studni nr 10d/B i 12d/B, na działkach nr 422/1 i 413/1 obręb Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, powiat toruński. 31.05.2022
Inne dokumenty 32/2022Obwieszczenie - Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję znak: ŚG-V.7430.11.2022, zatwierdzającą, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu ON 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 25.05.2022
Inne dokumenty 31/2022Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, ze zm.) Dyrektor Zarząd u Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości inform ację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy przyłącza wodociągowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych Zacisze i Prząśniczka przy ul. Rudackiej w Toruniu na działkach o nr ewidencyjnych 10, 11, 12, 13 obręb 68 Toruń, miasto Toruń, które znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 25.05.2022
Inne dokumenty 30/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.05.2022r. o sprostowaniu omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kuj.-Pom. nr 1/2021, znak: WIR.II.747.4.1.2021.EP 20.05.2022
Inne dokumenty 29/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy, znak: WOO.420.39.2020.DK.34 20.05.2022
Inne dokumenty 28/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO.4210.7.2014.ADS.156 06.05.2022
Inne dokumenty 27/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO.4210.7.2014.ADS.155 06.05.2022
Inne dokumenty 26/2022Obwieszczenie-zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.04.2022r., dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej określającej warunki geologiczno-inżynieryjne dla budowy gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1, znak: ŚG-V.7430.11.2022 05.05.2022
Inne dokumenty 25/2022Obwieszczenie starosty Toruńskiego z dnia 25.04.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znak: AB.6740.4.5.2022.BP 28.04.2022
Inne dokumenty 24/2022Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, znak: GD.ZUZ.5.4210.54.2022.AS 27.04.2022
Inne dokumenty 23/2022Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, znak: GD.RUZ.4210.307.2.2021.AG 26.04.2022
Inne dokumenty 22/2022Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód powierzchniowych piasku i żwiru, znak: GD.RUZ.4210.93.5.2021.AP 14.04.2022
Inne dokumenty 21/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 z dnia 30.03.2022, znak WOP.6320.8.2022.SD 04.04.2022
Inne dokumenty 20/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. Budowy gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wcko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja" z dnia 30.03.2022r., znak WOO.420.21.2021.ADS.31 04.04.2022
Inne dokumenty 19/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja" z dnia 30.03.2022r, znak WOO.420.21.2021.ADS.30 04.04.2022
Inne dokumenty 18/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.03.2022r. o wydaniu decyzji znak WIR.V.7821.17.2021.MT z dnia 22.03.2022r.w postępowaniu dot. rozbudowy ulicy Sobieskiego w Toruniu w zakresie budowy drogi rowerowej. 31.03.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A