Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 06.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21336792
Data (2022-07-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 201
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
64.6730.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz całego parteru budynku usługowego na przedszkole oraz drugiej kondygnacji budynku usługowego na część mieszkalną mającą stanowić uzupełnienie istniejącego lokalu mieszkalnego, celem utworzenia z ww. budynków jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym (przedszkole) o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, na terenie położonym przy ul. Kameliowej 15B w Toruniu (działka nr 118/2, obręb 32). 27.06.2022
72.110/2022Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55) 17.06.2022
64.6730.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego i całego parteru budynku usługowego na przedszkole oraz drugiej kondygnacji budynku usługowego na część mieszkalną mającą stanowić uzupełnienie istniejącego lokalu mieszkalnego, celem utworzenia z ww. budynków jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym (przedszkole) o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, na terenie położonym przy ul. Kameliowej 15B w Toruniu (działka nr 118/2, obręb 32). 13.06.2022
64.6730/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz całego parteru budynku usługowego (obecnie usługi szklarskie) na przedszkole i utworzeniu z ww. budynków jednego budynku mieszkalno-usługowego, na terenie położonym przy ul. Kameliowej 15B w Toruniu (działka nr 118/2, obręb 32). 27.05.2022
6833.5.1.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/7, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2020 r. znak: WAiB.6740.15.11.2.2019 MB, WAiB 34/V/2013(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu(...)”. 29.04.2022
6833.5.2.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/9, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2020 r. znak: WAiB.6740.15.11.2.2019 MB, WAiB 34/V/2013(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Bawarczyków wraz z infrastrukturą techniczną w Toruniu(...)”. 29.04.2022
540.6740.11/2022Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18 marca 2022 r. znak: WAiB.6740.11.540.24.2021 KJ dla inwestycji pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 261, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 227/4, 253, 333, 107, 230/2, 233/2, 295/2, 193 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, 329/1 obr. 12). 28.03.2022
540.6740.1/2022Obwieszczenie PMT podejmujące na wniosek inwestora postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 195, 261, 298/1, 330, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 322, 323, 315, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 298/2, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 193, 227/4 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, obr. 12) oraz związku ze zmianą zakresu przedmiotowej inwestycji wydano w dniu 17 marca 2022 r. zawiadomienie uzupełniające o wszczęciu postępowania nr: WAiB.6740.1.540.323.2021 KJ w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN250 pomiędzy komorą E21 a komorą H14 wraz z przebudową istniejących przyłączy przy ul. Mickiewicza, Krasińskiego, Moniuszki, Derdowskiego, Bydgoskiej, Matejki, Kujota, Rybaki, Konopnickiej, Słowackiego, Fredry, Chopina w Toruniu” – Etap II (dz. nr 187, 190, 197/1, 198, 199/2, 196, 195, 356, 100, 146, 151, 261, 350, 352, 53/3, 67/2, 306, 70, 71, 72, 69, 66, 145, 266/2, 268, 270/1, 149/2, 148, 267/2, 140/1, 270/2, 282/1, 301, 227/2, 227/6, 234, 235, 283, 92, 53/1, 68, 284, 227/4, 253, 333, 107, 230/2, 233/2, 295/2, 193 obr. 13 oraz dz. nr 264, 265, 160/1, 244, 328, 160/2, 162/1, 164/1, 165, 172/1, 174/1, 175, 176, 177/1, 177/2, 180, 249/1, 253/2, 255, 256, 257, 251/1, 251/2, 250, 252, 329/1 obr. 12). 18.03.2022
95.6730.2020.2/2022obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 budynki, w tym 1 z usługami w parterze - biura, handel) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny 96, 98, 100 w Toruniu (dz. 41/3, 42/3, 40/2, 38/2, 36/1, 39 oraz część działki 36/2 - obręb 38) 04.03.2022
947.6740.2020/2022Obwieszczenie Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi nadziemnymi i podziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ulicy Końcowej 1 w Toruniu (dz. nr 237, 235/2, 238, 236 z obrębu 3). 31.01.2022
201.6.6730/2021Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu odwołania od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Torunia dnia 31.03.2022 r., znak WAiB.6730.32.201.5.2021 AMKZ, odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55). 10.05.2022
226.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru, na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63) 08.04.2022
201.6730.5/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55). 04.04.2022
226.6730.1/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63). 10.03.2022
201.4.6730/2021obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55) 10.03.2022
201.3.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55) 08.02.2022
201.6730.2/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie położonym przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (dz. nr 266/1, obręb 55). 18.01.2022
171.6730.4/2021Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabuodwy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55). 05.01.2022
315.6740.2020/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu” (dz. nr 37 z obrębu 38) oraz zawiadomieniu stron o toczącym się postępowaniu. 20.12.2021
171.2.6730/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i zwiększeniu wysokości garażu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie położonym przy ul. Antczaka 33 w Toruniu (działka nr 380, obręb 55) 16.12.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A