Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21304384
Data (2022-07-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29022
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 215/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Interwencji Mieszkaniowych 27.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 196/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem 15 nowych punktów kamerowych opartych o kamery IP stałopozycyjne fullHD. 27.06.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 195/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Torunia. 27.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 64.6730.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz całego parteru budynku usługowego na przedszkole oraz drugiej kondygnacji budynku usługowego na część mieszkalną mającą stanowić uzupełnienie istniejącego lokalu mieszkalnego, celem utworzenia z ww. budynków jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym (przedszkole) o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, na terenie położonym przy ul. Kameliowej 15B w Toruniu (działka nr 118/2, obręb 32). 27.06.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 47/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2022 r. znak WGN.6840.1.16.2019.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 27.06.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2019.11/2022obwieszczenie PMT o przekazaniu do raportu ooś do uzgodnienia przez RDOŚ w Bydgoszczy i GDOŚ w Warszawie po po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu dla przedsięwzięcia pn.: po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 27.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 231/2022Informuję, że Pan Piotr Jurkiewicz dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Kopernika 43 w Toruniu (dz. nr 207, obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 24.06.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 230/2022Informuję, że Pani Joanna Sękowska dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Nowotarskiej 16A w Toruniu (dz. nr 85 obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 24.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 83/2022Data zgromadzenia: 25.06.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 7.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Szosa Bydgoska, 100 m od skrzyżowania z ul. Droga Starotoruńska, koniec terenu zadrzewionego, na chodniku po lewej stronie w kierunku Bydgoszczy
24.06.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 82/2022Data zgromadzenia: 26.06.2022r.
Godzina zgromadzenia: 9.00-22.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
24.06.2022
Inne dokumenty 37/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację dwóch urządzeń wodnych, znak: GD.ZUZ.5.4210.202.2022.ACS 24.06.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 44. sesji (23.06.2022r.) 24.06.2022
Uchwała RMT 895/2022w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 9 czerwca 2022 r. 23.06.2022
Uchwała RMT 894/2022w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Sylwana Stankiewicza. 23.06.2022
Uchwała RMT 893/2022w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Karola Stamirowskiego. 23.06.2022
Uchwała RMT 892/2022w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Józefa Nowaka. 23.06.2022
Uchwała RMT 891/2022w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica gen. Józefa Lewszeckiego. 23.06.2022
Uchwała RMT 890/2022w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica gen. Marii Wittek. 23.06.2022
Uchwała RMT 889/2022w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021. 23.06.2022
Uchwała RMT 888/2022w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021. 23.06.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A