Uchwała nr 121/03
Rady Miasta Torunia
z dnia 24 kwietnia 2003r.

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806)

 

Rada Miasta Torunia
uchwala, co następuje:

 

    § 1. Zakładowi budżetowemu - Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Toruniu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

 

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 roku.

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

/-/ Józef Jaworski

 


Załącznik do uchwały nr 121/03
Rady Miasta Torunia
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

STATUT
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu

 

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, zwany dalej „MOSiR’’ jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń, utworzoną przez Radę Miasta Torunia w drodze uchwały Nr 72/03 Rady Miasta Torunia z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Sportowo-Widowiskowego „Tor-Tor” i utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.

 

    § 2. MOSiR działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806);

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

 

    § 3. MOSiR jest zakładem budżetowym.

 

    § 4. Siedzibą MOSiR jest Toruń.

 

    § 5. Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności (w tym świadczenie usług) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i masowej rekreacji, a w szczególności:

1) gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym;

2) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania bazy sportowej;

3) organizowanie masowych imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym itp.;

4) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;

5) prowadzenie innej, prawem dozwolonej działalności w zakresie użyteczności publicznej w tym służącej pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój sportu i rekreacji oraz na utrzymanie zarządzanych obiektów.

 

    § 6. Dyrektora MOSiR (zwanego dalej „dyrektorem”) wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia.

 

    § 7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych mu zadań i obowiązków przed Prezydentem Miasta Torunia.

 

    § 8. Czynności z zakresu prawa pracy za MOSiR, jako pracodawcę dokonuje dyrektor.

 

    § 9. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania MOSiR określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu.

 

    § 10. 1. W celu realizacji zadań, MOSiR gospodaruje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z obiektami towarzyszącymi stanowiącymi majątek Gminy Miasta Toruń.

2. Szczegółowy wykaz obiektów, o których mowa w ust. 1 określi Prezydent Miasta Torunia odrębnym zarządzeniem.

 

    § 11. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan finansowy sporządzony przez dyrektora i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu.

 

    § 12. Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi dyrektor.

 

    § 13. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

/-/