Obwieszczenie nr 558/2000
Przewodniczącego Rady Miasta Torunia
z dnia 15 września 2000 roku

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 511/97 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów.

 

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: uchwałą nr 350/99 Rady Miejskiej Torunia z 9 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany uchwały nr 511/97 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 czerwca 1997 w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów oraz uchwałą nr 500/2000 z 27 lipca 2000 roku w sprawie:

- utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu Statutu,

- zmiany uchwały Nr 511/97 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów zmienionej uchwałą Nr 350/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r.

- zmiany uchwały Nr 351/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu.

- zmiany uchwały Nr 352/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Rudak, Stawki, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 353/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Czerniewice, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 354/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Kaszczorek, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 355/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Bielawy-Grębocin, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 356/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Skarpa, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 357/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Rubinkowo, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 358/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Jakubskie, Mokre, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 359/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Wrzosy, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 360/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 – Chełmińskie, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 361/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 – Staromiejskie, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 362/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 – Bydgoskie II, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

- zmiany uchwały Nr 363/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 9 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 – Bydgoskie I, będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu statutu,

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia

/-/ mgr inż. Bogdan Major

 


 

Uchwała nr 511/97
Rady Miasta Torunia
z dnia 25 czerwca 1997 roku

w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. nr 13 poz. 74 ze zmianami)

 

Radni Miasta Torunia dążąc do realizacji idei wspólnoty samorządowej, mając na celu aktywizację środowisk lokalnych, w tworzeniu przyszłości Miasta oraz dla zapewnienia stałej więzi organów gminy z mieszkańcami wspólnot lokalnych uchwalają:

 

§ 1

 1. W granicach okręgów wyborczych do Rady Gminy Torunia Rada Gminy może tworzyć Okręgi będące jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia.

 2. Rada Gminy może tworzyć Okręgi dla mniejszych obszarów gminy, niż wskazane okręgi wyborcze, w ich naturalnych granicach, na podstawie wniosku co najmniej 150 mieszkańców zamieszkałych na danym obszarze lub z własnej inicjatywy, jeżeli na skutek przyjęcia powyższego wniosku mieszkańców, racjonalnym byłoby utworzenie Okręgów dla mniejszych, niż wskazane okręgi wyborcze, obszarów gminy w ich naturalnych granicach.

 3. Powyższy wniosek winien być zgłoszony najpóźniej na miesiąc przed dniem powołania Okręgów, o których mowa w § 1 pkt 1 uchwały lub najpóźniej na trzy miesiące przed dniem zakończenia kadencji. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2 uchwały składane przed rozpoczęciem pierwszej kadencji Rad Okręgów winny być zgłoszone najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia procedury wyboru Rad Okręgów.

 

§ 2

 1. Organem uchwałodawczym Okręgu jest Rada Okręgu, a wykonawczym przewodniczący Rady Okręgu wybierany w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 2. Kadencja Rady Okręgu, za wyjątkiem pierwszej kadencji, trwa cztery lata. Kadencja Rady Okręgu kończy się w połowie kadencji Rady Miasta. Pierwsza kadencja Rady okręgu trwa od dnia jej powołania do połowy następnej kadencji Rady Miasta Torunia.

 

§ 3

 1. Rady Okręgów tworzą upoważnieni przedstawiciele wymienionych niżej wspólnot:

- szkoły podstawowe – przedstawiciel Rady Rodziców,

- szkoły ponadpodstawowe – pełnoletni przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciel Rady Rodziców,

- uczelnie wyższe – przedstawiciel młodzieży akademickiej,

- parafie kościołów zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów i Kościoła Rzymsko-Katolickiego według siedziby jednostki organizacyjnej – świecki przedstawiciel Rady Parafialnej,

- zakłady pracy produkcyjne, handlowe i usługowe (za wyjątkiem jednostek organizacyjnych administracji publicznej) zatrudniające przynajmniej 50 pracowników – przedstawiciel (z 5 największych według stanu zatrudnienia firm) Rady pracowniczej, w przypadku jej braku najliczniejszego Związku Zawodowego, a gdy nie ma związku osoba upoważniona przez zebranie pracownicze,

- spółdzielnie mieszkaniowe liczące co najmniej 150 członków zamieszkałych w danym Okręgu – członek Rady Nadzorczej,

- stowarzyszenia zarejestrowane liczące co najmniej 150 członków w Toruniu, prowadzące statutową działalność- na rzecz mieszkańców Okręgu (pracownicze, kulturalne, oświatowe, charytatywne, opiekuńcze, prozdrowotne, gospodarcze – bez naukowych, zawodowych, hobbystycznych itp.) – 5 największych według liczebności członków w Okręgu.

 1. Wspólnoty wymienione w § 3 pkt 1 wybierają ze swojego grona po jednym przedstawicielu do Rady Okręgu spośród osób zamieszkałych na terenie danego Okręgu.

 2. W przypadku gdy tak wyłoniony skład Rady Okręgu jest mniejszy niż dziesięć4. osób przewodniczący Rady Miasta zarządzi uzupełnienie składu Rady Okręgu do dziesięciu osób w drodze przeprowadzenia wyborów na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej. Jeżeli wybory uzupełniające nie wyłonią Rady Okręgu w składzie dziesięciu osób Przewodniczący Rady Miasta zarządzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, dodatkowe wybory uzupełniające. Jeżeli w dodatkowych wyborach uzupełniających nie zostanie wyłoniona Rada Okręgu, w składzie dziesięciu osób, Przewodniczący Rady Miasta ogłosi, że w Okręgu nie została wybrana Rada Okręgu i następne wybory do Rady Okręgu zostaną ogłoszone dopiero na następną kadencję.

 3. Wybory uzupełniające, o których mowa w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały są ważne jeżeli w ogólnym zebraniu mieszkańców uczestniczy przynajmniej 150 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

 4. Do czynnego i biernego prawa wyborczego do Rad Okręgu stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji do rad gminnych. Ordynacja wyborcza do Rad Okręgu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Do kompetencji Rady Okręgu należy reprezentowanie mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:

- organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe,

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu, skierowanych do zaopiniowania przez Przewodniczącego Rady Miasta,

- wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Zarządu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy,

- przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw okręgu,

- prezentowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym właściwej komisji Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej komisji problemowej,

- wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na wniosek Rady Miasta, Zarządu Miasta bądź wnioskodawcy.

 

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Torunia do zorganizowania Biur Rad Okręgów w wybranych obiektach gminnych bądź innych oraz do finansowania pracy biur.

 

§ 6

Organizację i zakres działania Okręgu Rada Gminy określi odrębnym statutem przyjętym w uchwale w sprawie utworzenia okręgu na podstawie wzorcowego statutu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Załącznik nr 1

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA
DO RAD OKRĘGU MIASTA TORUNIA

 

§ 1

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru przedstawicieli do Rad Okręgów.

 

§ 2

Wybór przedstawicieli wspólnot do Rad Okręgów organizuje Biuro Rady Miasta Torunia określając termin 1 miesiąca jako czas na wybranie przedstawicieli wspólnot do Rad Okręgów.

 

§ 3

Członkiem Rady Okręgu jest wybrany przez wspólnotę jej przedstawiciel, spośród osób zamieszkałych na terenie tego Okręgu lub osoba wybrana na podstawie § 7 niniejszej ordynacji wyborczej.

 

§ 4

Wspólnoty uprawnione do wyboru jednego przedstawiciela do Rady Okręgu określa § 3 uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie powołania Rad Okręgów.

 

§ 5

 1. Mandat przedstawiciela wspólnoty otrzymuje osoba wybrana przez wspólnotę, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Prawidłowość przeprowadzenia wyboru przedstawiciela wspólnoty oraz składu Rady Okręgu stwierdza Konwent Seniorów Rady Miasta Torunia na podstawie przedstawionego przez wspólnotę protokołu z wyboru przedstawiciela podpisanego przez przewodniczącego zebrania, zawierającego następujące dane:

- ilość- osób wchodzących w skład wspólnoty uprawnionych do głosowania,

- listę osób uczestniczących w wyborze przedstawiciela wspólnoty zawierającą dane pozwalające na stwierdzenie uprawnienia ich do głosowania,

- imię i nazwisko kandydatów na przedstawiciela wspólnoty oraz ilość- głosów za i przeciw, które otrzymali poszczególni kandydaci,

- podstawowe informacje osobowe przedstawiciela wspólnoty pozwalające na stwierdzenie, że jest uprawniony do bycia członkiem Rady Okręgu.

 

§ 6

 1. Mandat przedstawiciela wspólnoty wygasa:

- z chwilą wymeldowania się przedstawiciela poza Okręg lub wyprowadzenia się z Okręgu,
- z chwila odwołania go przez wspólnotę,
- z chwilą rozwiązania się wspólnoty, która go delegowała.

 1. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 wybory uzupełniające do Rady Okręgu organizuje każdorazowo Biuro Rady Miasta.

 

§ 7

 1. W przypadku gdy tak wyłoniony skład Rady Okręgu jest mniejszy niż dziesięć osób, uzupełnienie składu Rady Okręgu do dziesięciu osób nastąpi w drodze wyborów na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej.

 2. Zgłoszony kandydat musi mieć poparcie minimum 50 mieszkańców zamieszkałych na terenie Rady Okręgu.

 3. Członek Rady Okręgu wybierany jest zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

 4. Zebranie wyborcze mieszkańców prowadzi radny Rady Miasta mieszkający na terenie Okręgu wybrany przez radnych z właściwego Okręgu. Z przebiegu zebrania sporządzany jest protokół, do którego stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2 niniejszej ordynacji wyborczej.

 5. Do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonych wyborów stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2 niniejszej ordynacji wyborczej.

 

§ 8

 1. Jeżeli wybory uzupełniające, o których mowa w § 7, nie wyłonią Rady Okręgu w składzie dziesięciu osób Przewodniczący Rady Miasta zarządzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, o którym mowa w § 2, dodatkowe wybory uzupełniające.

 2. Dodatkowe wybory uzupełniające odbędą się w trybie określonym w § 7.

 3. Jeżeli w dodatkowych wyborach uzupełniających nie zostanie wyłoniona Rada Okręgu, w składzie dziesięciu osób, Przewodniczący Rady Miasta ogłosi, że w Okręgu nie została wybrana Rada Okręgu i następne wybory do Rady Okręgu zostaną ogłoszone dopiero na następną kadencję.

 


Załącznik nr 2

 

 

WZORCOWY STATUT OKRĘGU

 I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Okręg nr ................... jest jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia.

 2. Organizację i zakres działania Okręgu określa niniejszy Statut.

 3. Granice Okręgu określone są w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie utworzenia Okręgu będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Torunia oraz nadania mu Statutu.

 4. Organem uchwałodawczym Okręgu jest Rada Okręgu, zwana dalej "Radą" a wykonawczym Przewodniczący Rady Okręgu, zwany dalej "Przewodniczącym".

 5. Siedzibą Rady jest ............................ .

 6. Adres siedziby Rady ustala Zarząd Miasta.

 

§ 2.

 1. Okręg nie posiada osobowości prawnej.

 2. Okręg nie ma samodzielności finansowej.

 

§ 3

 1. Do zakresu działania Rady należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące Okręgu i inne powierzone Radzie przez Radę Miasta.

 2. Kadencja Rady, za wyjątkiem pierwszej kadencji, trwa cztery lata. Kadencja Rady kończy się w połowie kadencji Rady Miasta.

 

II. Zadania Rady.

 § 4

 1. Do kompetencji Rady należy reprezentowanie mieszkańców Okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:

- organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej mające na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe,

- opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących Okręgu, skierowanych do zaopiniowania przez Przewodniczącego Rady Miasta,

- wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Zarządu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy; wnioski dotyczące budżetu gminy winny być wnoszone do Zarządu Miasta lub właściwej komisji Rady Miasta Torunia do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy,

- przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw Okręgu,

- prezentowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym właściwej Komisji Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej komisji problemowej,

- wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na wniosek Rady Miasta, komisji Rady Miasta, Zarządu Miasta bądź wnioskodawcy.

 1. Wnioski i opinie wymienione w § 4 nie wiążą organów samorządu Miasta i winny być traktowane jako wyrażane w imieniu wspólnoty lokalnej.

 2. Decyzje Rady w formie opinii, wniosków itp. są podejmowane w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 3. Rada otrzymuje z Biura Rady Miasta pisemną informację o zajętym stanowisku organów samorządu w sprawie zgłoszonego wniosku lub wyrażonej przez nią opinii.

 

III. Struktura organizacyjna Rady.

§ 5

 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 2. Mandat przedstawiciela wspólnoty do Rady ważny jest aż do odwołania go przez wspólnotę, lecz nie dłużej niż do końca kadencji Rady.

 3. Rada może powoływać zespoły do załatwienia spraw części Okręgu (np. Osiedla) lub tworzyć stałe lub doraźne grupy problemowe.

 4. W pracach Rady z głosem doradczym uczestniczą radni Rady Miasta wybrani z danego Okręgu.

 5. Rada Okręgu może organizować spotkania informacyjne i opiniodawcze dla mieszkańców.

 

§ 6.

 1. Obsługę administracyjną Rada zapewnia we własnym zakresie korzystając z bazy materialnej jednostki organizacyjnej gminy będącej siedzibą Rady, w porozumieniu z kierownikiem tej jednostki, bądź za wynagrodzeniem nie przekraczającym wymiaru jednej czwartej etatu, w przypadku prowadzenia tej obsługi przez pracownika jednostki organizacyjnej gminy, będącej siedzibą Rady – co może nastąpić na podstawie porozumienia Przewodniczącego z kierownikiem jednostki organizacyjnej za zgodą Zarządu Miasta.

 2. W siedzibie Rady prowadzona jest ewidencja kosztów, korespondencji, rozmów telefonicznych i faxów, dyżurów oraz spotkań. Zamiejscowe rozmowy telefoniczne, faxy i korespondencja realizowane są poprzez Biuro Rady Miasta.

 3. Godziny urzędowania i dyżurów, miejsce stałej informacji oraz spotkań ustala Przewodniczący w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy.

 4. Nadzór nad obsługą administracyjną Rady sprawuje Biuro Rady Miasta.

 

IV. Posiedzenia Rady.

§ 7.

 1. Rada pracuje na zwoływanych przez Przewodniczącego posiedzeniach.

 2. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

 3. Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich mieszkańców.

 4. Częstotliwość posiedzeń Rady jest uzależniona od potrzeb.

 

§ 8.

 1. Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę posiedzenia.

 2. O posiedzeniu Rady Przewodniczący powiadamia Przewodniczącego Rady Miasta oraz radnych wybranych z danego okręgu najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

 

§ 9.

 1. Posiedzenia Rady są jawne, co oznacza, że informacje o posiedzeniach Rady, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem, podawane są do wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Rady, a w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

 2. Rada podejmuje działania przy obecności co najmniej połowy swego składu.

 3. W przypadku braku quorum, Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia, w protokole zaznaczając przyczyny, dla których posiedzenie się nie odbyło.

 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub jego zastępca.

 5. Porządek obrad może być6. uzupełniany przez Radę na wniosek każdego członka Rady.

 6. Sekretarz Rady z każdego posiedzenia sporządza protokół, którego kopia jest przekazywana do Biura Rady Miasta.

 7. Członkowie Rady po każdym posiedzeniu zapoznają swoje wspólnoty z podjętymi inicjatywami, wydanymi opiniami itp.

 8. Na posiedzeniach Rady radni wybrani z danego okręgu udzielają informacji o aktualnych pracach Rady Miasta.

 

§ 10.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Torunia w terminie 2 tygodni od dnia publicznego ogłoszenia składu Rady.

 2. Do czasu wyboru Przewodniczącego obradom przewodniczy radny Rady Miasta, upoważniony przez Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

 

V. Tryb głosowania

§ 11

Decyzje Rady, za wyjątkiem spraw osobowych, w formie opinii, wniosków itp. są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

VI. Wybory przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Rady.

§ 12.

 1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 2. Wyborów, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 3. W przypadku odwołania przez wspólnotę funkcyjnego przedstawiciela, Rada przeprowadza wybory uzupełniające według powyższych zasad.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 13.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem do posiedzeń Rady oraz trybu głosowania stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Miasta Torunia.

 

§ 14.

 1. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Rada Miasta poprzez Przewodniczącego Rady Miasta na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 2. Do nadzoru nad działalnością Rady stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorze nad działalnością komunalną uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym.

 

§ 15.

W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę prawa oraz niniejszego Statutu Rada Miasta Torunia może rozwiązać Radę. Jednocześnie Rada Miasta zarządza przeprowadzenie nowych wyborów do Rady.

 

§ 16.

 1. Zmiany Statutu Rady dokonuje Rada Miasta Torunia na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy po konsultacji z Radą.

 2. W przypadkach spornych wiążące interpretacje postanowień niniejszego Statutu należą do Konwentu Seniorów Rady Miasta Torunia.

 3. Za podstawę interpretacji przyjmuje się przepisy regulujące działalność samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutu Gminy Miasta Torunia.