Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 04.08.2021

Liczba wejść na stronę: 4147974
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Pełnomocnictwo (wzór)
    Informacja uzupełniająca
    Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
    Oświadczenie projektanta
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
    Wniosek

Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WAiB 8.9
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
Telefon: sekretariat: 56 611 84 30 e-mail: waib@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami),

 • art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami).


I. Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, sporządzonego na załączonym formularzu należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego lub trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego wraz
  z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

 • zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na załączonym formularzu),

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi wart.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843
  i 1086), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz.1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),

 • wymagane przepisami szczególnymi inne dokumenty wymienione w formularzu wniosku
  o pozwolenie na budowę,

 • ewentualnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora (według wzoru w załączniku) wraz z opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).


II. Wymagane opłaty

Za wydanie ww. decyzji – stawka wg cz. III, pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł (na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).


UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ww. ustawy.III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym od ww. terminów odlicza się okresy opóźnień nie wynikające z winy organu.


IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa UMT,

Toruń, ul. Grudziądzka 126b

Kancelaria wydziału – p. 10 (parter), tel. 56 611 84 86

Sekretariat – tel. 56 611 84 30

e-mail: waib@um.torun.pl


V. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. Uwagi

Pisemny wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej (gdy taki obowiązek ma miejsce) należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa UMT pok. nr 10 (parter).


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A