Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.06.2021


Strona główna > Oferta inwestycyjna > Miejskie nieruchomości na sprzedaż >

Miejska oferta inwestycyjna

Fosa Staromiejska 28 (kamienica)
(sprzedane)


Adres:
Fosa Staromiejska 28 (kamienica)

Powierzchnia działki:
97 m²

Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest dwupiętrową kamienicą mieszkalną z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczoną położoną w zabudowie zwartej Zespołu Staromiejskiego ograniczonego ulicami Fosa Staromiejska, Franciszkańska i Chełmińska. Obecna bryła budynku pochodzi z XIX wieku. Na początku XX wieku, na podstawie projektu z 1906r. dokonano przebudowy spichrza na budynek mieszkalny. Elewacja frontowa pochodzi z okresu secesji, charakteryzuje ją bogaty wystrój sztukatorski. Tynk jest boniowany w części parterowej i na fragmencie I piętra, a nad nim ozdobne obramienia okien w formie attyki. W środku mansardowe zadaszenia zwieńczone szczytem barokowym z trzema kulami i oknami w części poddasza, nad którymi sygnowano datę 1906r. Drzwi frontowe jak i większość okien w elewacji frontowej zachowane są w stanie oryginalnym z początku XX wieku. W elewacji frontowej na I piętrze wykonano balkon wraz ze stylową, ozdobną balustradą. Stan zachowania tynków jest zły, liczne pęknięcia powierzchni elewacji wymagają wzmocnień konstrukcyjnych i wymiany w całości lub części warstw tynku o osłabionej przyczepności do podłoża. Budynek był wykorzystywany pod funkcje mieszkalne – cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 197,63 m2 (po jednym lokalu na każdej kondygnacji), powierzchnia piwnic wynosi 24,74 m2, powierzchnia klatki schodowej, korytarzy oraz pralni łącznie wynosi 74,36 m2. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku wynosi 296,73 m2, kubatura 1535 m3. Budynek posiada niewielkie wewnętrzne podwórze. Budynek obecnie stanowi pustostan. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne budynku zaadaptowano po spichrzu (z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej). Ściany podwórza wewnątrz budynku i ścianę nośną wewnętrzną wykonano z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stropy, poza stropem murowanym, kolebkowym nad piwnicą, wykonane są w konstrukcji drewnianej, belkowej ze ślepym pułapem. Ściana frontowa i ściany murowane wewnątrz budynku są popękane, szczególnie ściana szczytowa przylegająca do budynku nr 26. W części południowo wschodniej budynku znajduje się klatka schodowa z wejściem do ubikacji na półpiętrach. Klatka schodowa dwubiegunowa wykonana jest w konstrukcji stalowo ceramicznej. Budynek przekryty jest dachem płaskim krytym papą na deskowaniu. Część frontowa stroma (mansardowa), po bokach wieńczącej attyki secesyjnej, kryta jest dachówką ceramiczną karpiówką. W wielu miejscach na całej powierzchni dachu występują liczne przecieki. Część środkowa budynku z naświetlem dwuspadowym szklonym na konstrukcji stalowej, skorodowanej. Zgodnie z protokołem z okresowej kontroli stanu technicznego budynku (5-letnim) z dnia 23.10.2015r. budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu oraz bezpieczeństwu mienia i środowiska. Z ekspertyzy budowlanej wynika, iż zarysowania i pęknięcia widoczne na ścianie frontowej budynku przy ul. Fosa Staromiejska 28 powstały w czasie robót remontowych sąsiedniej kamienicy nr 26. Decydujący wpływ na pękanie i osiadanie ścian szczytowych sąsiadujących ze sobą budynków nr 26 i nr 28 miało wykonanie podpiwniczenia w budynku nr 26. Należy wskazać, że przebudowa budynku sąsiedniego nr 26 stanowiła tak naprawdę budowę nowego budynku bowiem z istniejącego w 2010r. budynku pozostawiono tylko ściany zewn. piwnicy ze stropem oraz ścianę szczytową od strony budynku nr 28. Nowy pobudowany budynek jest wyższy od istniejącego wcześniej o 2 kondygnacje. W ekspertyzie wskazano, iż warunkiem koniecznym skutecznego zabezpieczenia budynku nr 28 przed dalszym osiadaniem i związanym z tym pękaniem ścian nośnych jest stabilne posadowienie ścian w części niepodpiwniczonej. Wg projektu budowlanego zabezpieczenie ściany szczytowej przed osiadaniem winno odbyć się poprzez zagęszczenie gruntu i usztywnienie ściany szczytowej belką żelbetową. Remont winien obejmować usunięcie zarysowań w elewacji frontowej, remont cokołu, płyty balkonowej, remont stropodachu z ociepleniem, remont klatki schodowej oraz remont konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej, schodów z balustradą. Nabywca nieruchomości zabudowanej położonej przy Fosie Staromiejskiej 28 zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Toruń nieodpłatnego prawa użytkowania części fasady kamienicy w poziomie parteru o wymiarach 60cm x 90 cm dla montażu i ekspozycji (w tym czyszczenia, konserwacji, wymiany) tablicy poświęconej malarzowi Julianowi Fałatowi, który mieszkał w tej kamienicy w latach 1919 – 1922 tj.: w pierwszych latach po odzyskaniu przez Toruń niepodległości. Nieruchomość położona przy Fosie Staromiejskiej 28 w Toruniu jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018r. roku, budynek usytuowany jest na obszarze wielofunkcyjnym, jednostka VI - Stare Miasto. Strefa centrum, podstrefa C.1 – maksymalnej ochrony historycznej struktury przestrzennej z priorytetem dla wymagań konserwatorskich. Nieruchomość zabudowana położona przy Fosie Staromiejskiej nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, jednakże należy do zabudowy Starego i Nowego Miasta wpisanego do rejestru zabytków i tym samym znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Prace budowlano-konserwatorskie wymagają uzyskania pozwolenia na podstawie projektu budowlanego i programu konserwatorskiego – uzgodnionych z Miejskim Konsekratorem Zabytków. Dokumentacja musi uwzględniać m.in. zachowanie i konserwację stolarek okiennych i drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz klatki schodowej. Kolorystyka elewacji, stolarek i klatki schodowej winna być ustalona na podstawie badań stratygraficznych, a remont konserwatorski elewacji frontowej należy wykonać z zachowaniem, uzupełnieniem i konserwacją detalu architektonicznego.

Infrastruktura techniczna:
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania (miejskie).Instalacje są stare do wymiany lub naprawy na warunkach uzgodnionych z gestorami tej infrastruktury.

Forma rozdysponowania:
Przetarg nieograniczony.Termin przetargu:
8 września 2020

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115

Postąpienie:
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Regulamin przetargu

Informacje o wyniku przetargu:
Przetarg wyłonił nabywcę kamienicy za cenę 1.340.000,00 zł. sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT.


Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126 b
Iwona Więckowska
tel. 56 6118401
i.wieckowska@um.torun.plUwagi:
W umowie sprzedaży nieruchomości jej nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowych nabytej nieruchomości budynkowej w ciągu 3-ch lat od dnia jej nabycia i zakończenia tychże prac w terminie 6 lat, licząc od daty nabycia. Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Miasta może te terminy przesunąć. Za termin rozpoczęcia prac remontowych uznaje się pierwszy wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót. Za termin zakończenia prac uznaje się uzyskanie przez inwestora decyzji pozwolenie na użytkowanie, a jeśli nie jest to wymagane przyjęcie zgłoszenia do użytkowania. Dotrzymanie przez nabywcę terminów, określonych powyżej zabezpieczone zostanie karą umowną, wynoszącą 5.000,- zł, za każdy pełny miesiąc zwłoki, w przypadku nie rozpoczęcia i nie zakończenia prac remontowych w terminach. Zapłata kary zostanie poddana rygorowi egzekucji na zasadach określonych w art. 777 Kpc.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 27-09-2018
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 21-12-2017 12:40:22
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 08-09-2020 15:05:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A