Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 04.07.2022


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

40 Sesja Rady Miasta Torunia
21 marca 2013, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółu z 39 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2012 rok: Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Toruniu, Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania koncepcji przeznaczenia terenu Jordanek - położonego pomiędzy ulicami Wały Gen. Sikorskiego, Czerwona Droga, (…) – DRUK NR 624.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Fałata” dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego, Reja, Gagarina, Balonowej i Bema w Toruniu – DRUK NR 613.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp osiedla Kaszczorek w Toruniu, dla terenów położonych w rejonie: ul. Szczęśliwej, ul. Kubusia Puchatka, ul. Balladyny oraz ul. Sindbada – DRUK NR 618.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – DRUK NR 623.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 606 – II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 – DRUK NR 601.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany lokali mieszkalnych położonych w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 52/30 i ul. Suleckiego 2b/62 – DRUK NR 605.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Toruńskim oraz Powiatem Bydgoskim przy realizacji projektu partnerskiego pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” (…) – DRUK NR 590.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013r. – DRUK NR 617.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 622.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2013-2042 - DRUK NR 615.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2013 - DRUK NR 616 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wypracowania koncepcji przebudowy Placu Rapackiego – DRUK NR 626.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli trybu wyboru realizatorów usług w zakresie utrzymania zieleni i czystości w mieście przez WGK oraz WŚiZ w latach 2010-2012 – DRUK NR 625.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 612 – I CZYTANIE.
 22. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A