Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 28.09.2020
Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

12 sesja Rady Miasta Torunia
21 listopada 2019, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 11. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu - DRUK NR 319 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” w Toruniu - DRUK NR 318 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu - DRUK NR 334.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 87 - DRUK NR 332.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5a wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Szewskiej 6 – DRUK NR 342.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność GMT wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 – DRUK NR 345.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81 – DRUK NR 350.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Toruń prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy drodze dojazdowej do ul. Nieszawskiej od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. - DRUK NR 333.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Toruń nieruchomości położonej w Toruniu, stanowiącej dojazd do ul. Batorego, będącej własnością osoby prawnej - DRUK NR 343.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez GMT na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 7 przy ul. Hurynowicz 2, nr 2 przy ul. Hurynowicz 18, nr 2 przy ul. Hurynowicz 14, nr 22 przy ul. Krasińskiego 114 (…) – DRUK NR 346.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Toruniu przy ulicy Batorego 16, 14, 12, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 371.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Działowskiego – DRUK NR 348.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020 – DRUK NR 307.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawością na lata 2014 – 2023. Aktualizacja”. – DRUK NR 341.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2019 r. – DRUK NR 339.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 312 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 – DRUK NR 340.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 414/12 RMT z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części (…) – DRUK NR 186 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023” – DRUK NR 349.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 335 – I CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu GMT i zagospodarowania (…) – DRUK NR 336 – I CZYTANIE
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Toruń do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – DRUK NR 293.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji (…) – DRUK NR 325 – I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 – DRUK NR 344.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020 - 2050 – DRUK NR 372 – I CZYTANIE.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2020 – DRUK NR 373 – I CZYTANIE.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat (…) – DRUK NR 351.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (…) – DRUK NR 352.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMT – DRUK NR 353.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie GMT – DRUK NR 354.
 36. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład CKU w Toruniu – DRUK NR 355.
 37. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (…) – DRUK NR 356.
 38. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów – DRUK NR 357.
 39. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 358.
 40. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 359.
 41. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 360.
 42. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 361.
 43. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 362.
 44. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 363.
 45. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 364.
 46. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 365.
 47. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 366.
 48. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 367.
 49. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 368.
 50. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 369.
 51. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 370.
 52. Wnioski radnych – godz. 14.00.
 53. Przerwa – godz. 14.30 – 16.00.
 54. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 55. Zakończenie Sesji.
Uwagi:
Projekty uchwał są usuwane ze strony po rozpatrzeniu przez Radę Miasta Torunia.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A