Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 12.08.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WŚiE
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Środowiska i Ekologii
adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
e-mail: wsie@um.torun.pl
dyrektor: Pomianowska Halina
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta Torunia.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.
Referaty
referat: Utrzymania Zieleni
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 86 58
 
referat: Kształtowania Zieleni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 56
 
Pracownicy
 • Pomianowska Halina
  dyrektor wydziału / Geolog Powiatowy

 • Kozłowski Tomasz
  kierownik referatu utrzymania zieleni

 • Urbański Marcin
  Kierownik Referatu Kształtowania Zieleni

 • Stańczewska Maria
  stanowisko ds. edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjno-biurowej

 • Czerwiński Józef
  stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji - BOM

 • Witkowska Agnieszka
  stanowisko ds. nadzoru utrzymania terenow zieleni miejskiej, zgloszenia zamiaru usuwania drzew uszkodzonych przez wiatr - BOM

 • Bulczyński Mirosław
  Stanowisko ds. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem

 • Karmienko Anna
  stanowisko ds. projektów europejskich w zakresie ochrony zieleni - BOM

 • Kuna Wojciech
  stanowisko do obsługi deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB)

 • Niedziałkowska Anna
  stanowisko ds. pozyskiwania środków na projekty UE i współpracy GMT z organizacjami pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska i ekologii

 • Rasała Anna
  Stanowisko ds. nadzoru utrzymania terenów zieleni w pasach drogowych - BOM

 • Sawicka Joanna
  Stanowisko ds. finansowania ochrony środowiska, planowania , realizacji i kontroli budżetu, dotacji do wymiany ogrzewania, usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Sypniewska Ewa
  stanowskio ds. ochrony zwierząt , cmentarzy i rolnictwa - BOM

 • Tyczyńska Joanna
  stanowisko ds. wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz realizacji nasadzeń zastępujących - BOM

 • Winiarski Piotr
  stanowisko ds. utrzymania małej architektury i stanu sanitarnego miasta - BOM

 • Łydzińska Joanna
  stanowisko ds .nadzoru utrzymanie terenów zieleni, lasów, w tym wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasów -BOM

 • Prządka Ewa


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Środowiska i Ekologii

  Symbol Procedura      
   WŚiE 6.1 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
   WŚiE 6.2 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
   WŚiE 6.17 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
   WŚiE 6.3 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
   WŚiE 6.4 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
   WŚiE 6.5 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
   WŚiE 6.6 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
   WŚiE 6.18 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
   WŚiE 6.19 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
   WŚiE 6.7 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
   WŚiE 6.8 Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
   WŚiE 6.20 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
   WŚiE 6.9 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
   WŚiE 6.10 Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjatkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
   WŚiE 6.21 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   WŚiE 6.22 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.
   WŚiE 6.11 Dofinansowanie – na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Torunia
   WŚiE 6.12 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
   WŚiE 6.13 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
   WŚiE 6.14 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
   WŚiE 6.15 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
   WŚiE 6.16 Priorytetowy Program Czyste Powietrze(PPCP)

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A